بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    در طی این مطالعه 20 نمونه از قسمت­های مختلف شبکه آب شرب اهر برداشت شد و تحت آنالیز پارامترهای TDS، سختی کلسیم، قلیائیت، درجه حرارت و pH قرارگرفت. با استفاده از پارامترهای مذکور اندیس­های لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی محاسبه شدند و داده­های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصله از این مطالعه نشان می­دهد که میانگین عددی و انحراف معیار اندیس­های لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی در 20 نمونه مورد بررسی در فصل تابستان به ترتیب 303/0- و 109/0، 197/8 و180/0 ، 928/7 و 197/0، 870/11 و 066/0می­باشد.با توجه به مقدار عددی اندیس لانژلیه و محدوده­ مجاز آن(5/0±) می­توان نتیجه گرفت که آب تمایل به خورندگی دارد. در مورد اندیس رایزنر اگر مقدار آن بیش از 7 باشد آب تمایل به خورندگی دارد. در این مطالعه مقدار آن197/8 می­باشد. هم­چنین در صورتی که مقدار عددی اندیس پوکوریوس بیش از 6 باشد آب متمایل به خورندگی است که در این مطالعه مقدار آن برابر928/7 می­باشد. در نهایت اندیس تهاجمی که اگر مقدار آن مابین 10و 12 باشد نشان دهنده­ی خورنده بودن آب می­باشد که در این مطالعه مقدار متوسط آن برابر769/11 می­باشد.[1]Total Dissolved Solids
*Email: Bahram _letafat2000@yahoo.com

کلیدواژه‌ها