حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر، کارایی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته التراسونیک (US)، هیدروژن پراکسید (H2O2) و کاربرد هم­زمان التراسونیک/ هیدروژن پراکسید (US/H2O2)را درحذف رنگ راکتیو آبی 21 بررسی می­کند.آزمایشات تجربی به منظور بررسی اثر حذف رنگ توسط US با در نظر گرفتن اثر پارامترهایی نظیر قدرت و فرکانس دستگاه اولتراسونیک،  pHو غلظت اولیه رنگ انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که در قدرت kW 60 و فرکانس kHz 1 و در محیط­های اسیدی و خنثی و در غلظت­های پائین رنگ،  بیش­ترین میزان تخریب رنگ با سیستم US اتفاق می­افتد. حذف رنگ توسط H2O2 به­دلیل تولید رادیکال­های هیدوکسیل فراوان توسط آب اکسیژنه، در مدت زمان بسیار کوتاهی در محیط­های خنثی و قلیائی رخ می­دهد. هم­چنین استفاده از سیستم  US/H2O2منجر به حذف صدرصدی رنگ شد.

کلیدواژه‌ها