سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیبات جدید انحلال پذیر در آب و پایدار در هوا شامل (1)(tren) [Co (dipic)2]. 6 H2O ، (2) (tren)[Ni (dipic)2]. 6H2O و
(3) (tren)[Zn (dipic)2]. 6H2O از طریق واکنش کلرید و نیترات و سولفات فلزات (II) مربوطه و نمک انتقال پروتون (tren) (Hdipic)2 حاصل از پیریدین -2، 6- دی کربوکسیلیک اسید H2dipic)) و تریس (2- آمینواتیل) آمین تهیه شدند. ترکیبات 1-3 با استفاده از آنالیزهای عنصری، IR، UV-vis و حرارتی، اندازه­گیری مغناطیسی شناسایی شدند. ساختار مولکولی این ترکیبات شامل یک کاتیون تریس
(2-آمینواتیل) آمین (tren) و یک آنیون بیس (پیریدین-2-6-دی کربوکسیلات) فلز (II) [M (dipic)2] 2- و شش مولکول آب کئوردینه نشده می­باشد. یون­های فلزی در ترکیبات 1-3 با دو اکسیژن و یک اتم نیتروژن از دو مولکول پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلات تشکیل یک ساختار هشت وجهی می­دهند. فعالیت­های ضد میکروبی علیه انواع گرم منفی (اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا) و انواع گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، باسیلوس سرئوس و باسیلوس سابتیلیس) و ایزوله­های کلینیکی (مورگانلا مورگانی، پروتئوس وولگاریس و انتروباکترآئروژینوزا) بررسی شدند. مقدار MIC (حداقل غلظت بازداری) ترکیبات جدید  µg/ml4000 تعیین شد (به جز باسیلوس سابتیلیس و ایزوله کلینیکی انتروباکتر آئروژینوزا بزرگ­تر از  µg/ml4000).

کلیدواژه‌ها