سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پروژه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان از واکنش 2-نیتروفنول و فرمالدهید در حضور کاتالیزور سولفوریک اسید تهیه شد. در ادامه از واکنش این لیگاند با یون کبالت (II) در نسبت­های مولی 1:1 و 1:2 کمپلکس­های فلزی جدید حاصل شدند. این کمپلکس­ها با روش­های طیف­سنجی IR FT-، UV-Vis، Mass و هدایت سنجی شناسایی شدند. داده­های طیف‌سنجی نشان می­دهند که این کمپلکس­ها دارای ساختار هندسی مسطح مربعی می­باشند و عدد کوئوردیناسیون آن­ها چهار است. در مرحله آخر فعالیت ضد باکتری این ترکیبات بر روی باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان‌دهنده فعالیت ضد باکتری بیش­تر کمپلکس­های فلزی نسبت به لیگاند آزاد است. در میان ترکیبات تهیه شده کمپلکسCoL2  با قطر هاله عدم رشد 20، 18، 12 و 20 به­ترتیب بر روی باکتری­های اشرشیا کولای، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سیبتیلیس و سراشیا مارسسنس دارای بیش­ترین فعالیت ضد باکتریایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها