بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش سعی شده است که با شناخت پارامترهای مؤثر بر استخراج عصاره از گیاهRosmarinus officinalis  جمع‌آوری‌شده از قمصر کاشان، تحت تابش ریزموج، بهترین شرایط برای استخراج عصاره ارزشمند این گیاه از طریق تکنیک نوین استخراج کمک شده با ریزموج و بدون استفاده از منابع حرارتی، به دست آید. حلال آب به‌عنوان مطلوب­ترین حلال استخراج­کننده تحت تابش مایکروویو و سه متغیر زمان تابش‌دهی و توان تشعشع و نسبت آب به گیاه به‌عنوان تأثیرگذارترین متغیرها در نظر گرفته شده­اند. خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه R. officinalis  به دو روش آزمون بی­رنگ شدن بتاکاروتن در حضور لینولئیک اسید و سنجش ظرفیت به دام انداختن رادیکال 2 و 2- دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) انجام شد. نتایج نشان داد که مطلوب­ترین حالت از جهت راندمان استخراج و خاصیت آنتی‌اکسیدانی برای سه متغیر مورد بررسی به ترتیب زمان تابش­دهی برابر با 55 دقیقه، توان تشعشع 550 وات و نسبت حلال (آب) به گیاه برابر با 3 میلی­لیتر بر گرم می­باشد.

کلیدواژه‌ها