سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه استفاده از مالچ‌های پلیمری از جمله پلیمرهای بر پایه آکریل آمید به دلیل دوست­دار محیط‌زیست بودن، ایمنی و قیمت ارزان آن‌ها در حال گسترش است. در این پژوهش برای اولین بار از کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید در مقیاس کرت کوچک و در شرایط آزمایشگاهی جهت استفاده در خاک برای پیوستگی و جلوگیری از هدررفت آن استفاده گردید. ابتدا این کوپلیمر با روش پلیمریزاسیون رادیکالی و محلول در آب سنتز و با استفاده از طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه و تجزیه گرماوزن‌سنجی شناسایی شد. همچنین برای محاسبه چگالی بار منفی نمونه‌های سنتزی از روش تیتراسیون استفاده شد. با افزایش چگالی بار منفی زنجیر پلیمری، ویسکوزیته ظاهری با نرخ بیشتری کاهش می‌یابد. بنابراین، در حضور آکریلیک اسید، یون‌های منقبض و کروی شده، کانفورماسیون کلافی شکل به خود می‌گیرند. درنهایت، هدررفت خاک به‌وسیله کوپلیمر سنتز شده در تیمارهای پژوهش که شامل کوپلیمر با مقادیر مختلف مصرف  gr/m2 ۴/۰، ۶/۰، ۱، ۲، ۳، ۴ و 6  به روش محلول در آب و اسپری روی سطح خاک قبل از اجرای بارش مصنوعی تعیین شد و همچنین پیوستگی آن در  min 30 بارندگی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها