بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه و بررسی کیفیت فیزیکی، فعالیت و میزان آنتی­اکسیدان و همچنین فعالیت ضد تکثیری میوه توت‌فرنگی است که در مراحل بلوغ سرسفید و قرمز رسیده برداشت شده و در رطوبت نسبی 95 یا 65 درصد به مدت 12 روز در دمای 3 و 10 درجه­ی سانتی­گراد ذخیره شده است. کیفیت کلی و سفتی میوه­های برداشت‌شده در مرحله قرمز رسیده سریع­تر از مرحله سرسفید دچار کاهش شد و همچنین این حالت­ها در میوه­های مربوط به هر دو مرحله در 10 درجه سانتی­گراد بیش­تر از 3 درجه سانتی­گراد کاهش یافت. در هر دو تیمار، رطوبت نسبی روی کیفیت میوه تاثیری نداشت. در میوه­های سرسفید، کاهش شفافیت (L) و زاویه­ی فام یا ته رنگ و هم­چنین افزایش غلظت آنتوسیانین در 10­ درجه­ی سانتی­گراد سریع­تر از 3 درجه­ی سانتی­گراد به وقوع پیوست. شفافیت میوه­ی رسیده­ی قرمز در روز سوم کاهش یافت و در طی دوره­های بعدی ذخیره­سازی نیز به همان منوال باقی ماند. غلظت اولیه­ی آنتوسیانین میوه قرمز رسیده حدود پنج بار بیش­تر از میوه سرسفید بود و این مقدار در طول دوره­ی ذخیره‌سازی کاهش یافت. غلظت کلی فلاونوئید و فنولیک و فعالیت کلی آنتی­اکسیدان
میوه­هایی که در مرحله سرسفید برداشت­شده بودند بیش­­تر از میوه­هایی بود که در مرحله­ی رسیده­ی قرمز برداشت‌شده بودند. این تفاوت­ها در طی دوره­ی ذخیره­سازی میوه­ها نیز حفظ شدند، اما برای میوه­های قرمز رسیده وضع به­همین منوال نبود، غلظت و فعالیت در این میوه­ها که در 10 درجه­ی سانتی­گراد و به­ویژه رطوبت نسبی 10 درصد ذخیره شده بودند به‌سرعت کاهش یافت. غلظت کلی اسید آسکوربیک میوه­ی سرسفید در مرحله برداشت کم­تر از میوه­های نوع قرمز رسیده بود، اما با گذشت زمان به­طور جزیی افزایش یافت، در حالی که این غلظت در میوه­های قرمز رسیده نسبتاً ثابت بود تا اینکه در 10 درجه سانتی­گراد در روز دوازدهم کاهش یافت. تغییرات کلی فعالیت آنتی­اکسیدان مشابه تغییرات غلظت فلاونوئید و فنولیک بودند ولی شباهتی به تغییرات غلظت اسید اسکوربیک یا آنتوسیاتین نداشتند. یک نوع همبستگی یا ارتباط بین کیفیت میوه با سفتی و ویژگی­های مربوط به رنگ و همچنین بین کیفیت میوه و غلظت کلی فنولیک و فلاونوئید و یا فعالیت
آنتی­اکسیدان وجود داشت. 50 گرم در لیتر عصاره توت‌فرنگی باعث بازداری از­HepG2  (تکثیر سلولی در سرطان کبد انسانی) تا حدود 80 درصد می­شود. ­50  ECفعالیت ضد تکثیری توت‌فرنگی با مرحله بلوغ در زمان برداشت یا دمای ذخیره­سازی تحت تاثیر قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها