استفاده از راکتورهای اکسیداسیون در خصوص تصفیه فاضلاب تولیدی از اقامتگاه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در اقامتگاه گردشگری هر جا که فاضلاب تولید می‌شود اعم از هتل، سرویس‌های بهداشتی و حمام و پساب تولیدی توسط خطوط لوله به راکتور هوایی جهت تصفیه فرستاده می‌شود تا دوباره در چرخه آبی قرار گیرد و مابقی مواد به‌عنوان کود در سایر قسمت‌های اقامتگاه استفاده شود. در این تحقیق با استفاده از یک راکتور Air Lift یک اقامت گاه گردشگری به‌صورت مدل شبیه‌سازی‌شده است. فاز مایع استفاده شده در این راکتور می‌تواند از محلول CMC و آب یا آب و الکل باشد که محلول استفاده شده در این شبیه‌سازی و این مقاله آب خالص است. ولی در حالت کلی برنامه از همگرا کردن معادلات تجربی یک راکتور و استفاده از روابط مختلف انواع Air Lift توسط شبکه‌های عصبی تهیه شده است و برای هر محلول دیگر نیز جواب‌گو می‌باشد. مقایسه بین مدل اصلی و مدل شبیه‌سازی شده برای انواع نازل‌های تک ورودی، چند ورودی 1 و چند ورودی 2 نیز صورت گرفته است. نتایج به‌صورت ضمنی نشان داد تصفیه پساب یک چنین اقامتگاه گردشگری می‌تواند هزینه‌های تولیدی در فضای این اقامت گاه را کاهش داده و در مصرف انرژی‌های مختلف اعم از برق مصرفی-آب مصرفی و سایر عوامل صرفه‌جویی شود.

کلیدواژه‌ها