تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گیاه Artemisia absinthium متعلق به خانواده کمپوزیته و از تیره کاسنی می­باشد. وجود ترکیبات سزکوئی ترپنی و فلاونوییدی در گونه absinthium A. گزارش شده است. مهم‌ترین اثر این گیاه، کاربرد آن در درمان بیماری­ ناشی از برای دفع کرم روده می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات فلاونوییدی عصاره این گیاه می­باشد. محتوای تام فلاونوییدی با حلال‌های اتیل استات، متانول و هیدروالکلی به روش اسپکتروفوتومتری و توسط کاتچین به‌عنوان استاندارد انجام شد. محتوای فلاونوئیدی عصارۀ اتیل استاتی بیش­تر از عصارۀ هیدروالکلی و عصارۀ هیدروالکلی بیش­تر از متانولی به­دست آمد. نتایج نشان داد که عصارۀ گیاه افسنطین از محتوی فلاونوئیدی بالایی برخوردار بوده و مستلزم تحقیقات بیش­تر و جامع­تری می­باشد.

کلیدواژه‌ها