بررسی سنتز (3- (4-نیتروفنیل) آیساکسازول-5-ایل) متانول در حضور نانوذرات TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آیساکسازول و آیساکسازولین­ها هتروسیکل­های مفیدی در شیمی دارویی آلی هستند. حلقه­های آیساکسازولین توسط شیمیدان­های آلی جهت دست‌کاری مصنوعی برای دسترسی به معماری مولکولی پیچیده مورد استفاده قرار گرفتند. داروهایی مانند ایزوکربوکسازید، والدکوکسیب، اگزاسیلین، لفتانومید و میکافونژین مثال‌هایی برای اثبات پذیرش دارویی از این‌گونه سیستم های هتروسیکلیک هستند. این پژوهش توصیف سنتز ترکیب جدید از خانواده آیساکسازول می باشد. در ابتدا 4- نیترو بنزآلدئید توسط هیدروکسیل آمین هیدروکلرید در حضور حلال پیریدین به 4- نیترو بنزآلدوکسیم (ترکیب 1) تبدیل شد. سپس اکسیم حاصله در اثر واکنش با سدیم هیپوکلریت در حین عمل به نیتریل اکسید مربوطه تبدیل شده و یا پروپارژیل الکل و نانو ذره TiO2 در حضور حلال دی کلرو متان طی واکنش حلقه‌زایی (3- (4-نیترو فنیل) آیساکسازول-5-ایل) به­دست آمد (ترکیب 2). ساختمان ترکیبات سنتز شده توسط طیف‌سنجی FT-IR و  H NMRو CNMR به اثبات رسیده است. بازده ترکیبات آیساکسازول با نانوذرات TiO2، افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها