تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از کریستالیزاسیون القایی، زمان القا  برای هسته زایی نانوذرات سولفات نئومایسین  در دمای ()25  و فوق اشباع های مختلف با استفاده از ضد حلال استون در حضور محلول مصرفی حاوی ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون (PVP) اندازه­گیری شده است. هم­چنین هسته زایی اولیه با هسته زایی ثانویه مقایسه شد که هسته زایی ثانویه  بر اولیه تفوق داشت. با استفاده از دستگاه TEM از نانوذره عکس گرفته شد که دامنه تغییرات اندازه  نانو ذره از nm20 تاnm 40 نانومتر شد. از آن­جایی که داده­های اندازه­گیری شده زمان القا طبق پیش بینی نظریه کلاسیک هسته زایی قرار دارند، دامنه تغییرات توان هسته زایی از #/s.m3) ) 276/0 تا #/s.m3))2841/0 محاسبه شد. هم­چنین نتایج  نشان داد  در حضور محلول­های مصرفی حاوی ماده فعال سطحی PVP   با افزایش فوق اشباع،  زمان  القا کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها