بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله،  فرکانس تولید حباب  جوشش  استخری  اشباع  در محلول آب خالص و استن خالص در محدوده  شار حرارتی 1000 تا 75000وات بر متر مربع  بر روی استوانه  افقی از جنس  برنج  مورد  بررسی  قرار گرفت  و محلولی که عملکرد بهتری در فرکانس تولید حباب  دارد  مشخص گردید.  داده­های آزمایشگاهی   با  مدل­های  موجود  مورد  بررسی قرار گرفت.  خطای مدل­های  مورد استفاده  محاسبه شد و مشخص گردید که در استن خالص مدل Hatton and Hall و در آب خالص مدل Ivey   کم­ترین  خطا و در هر دو محلول مدل Macfadden  بیش­ترین خطا  را  با داده­های آزمایشگاهی داشت

کلیدواژه‌ها