بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگرچه از آنتی‌بیوتیک‌ها به­عنوان درمان مرسوم در بیماری‌های عفونی استفاده می‌شود، اما این درمان‌ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها همراه می‌باشند. گیاهان می‌توانند به عنوان یک جانشین مناسب برای داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند. گل سرخ به واسطه اثرات ضدمیکربی، ضدتشنج، آرام بخشی از دیر باز در طب سنتی ایران و اکثر کشورها جایگاه خاصی داشته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی‌باکتریال فراکسیون‌های قطبی، نیمه­قطبی، غیرقطبی عصاره گل سرخ  بر  روی باکتری‌ها استافیلوکوکوساورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا بود .در این مطالعه از گل سرخ استفاده شد. ابتدا عصاره‌های متانولی، کلروفرمی و اتری گل سرخ تهیه شد و تاثیر غلظت‌های مختلف از این عصاره‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایش‌ها با روش انتشار از چاهک و تعیین MIC و MBC بر روی سویه‌های استاندارد باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا انجام گرفت.عصاره کلروفرمی گل سرخ در غلظت  5/12 میکروگرم  در میلی‌لیتر  با روش میکروپلیت از رشد باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری می‌کند. در حالی که برای اثر بر باکتری‌های گرم منفی اشریشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا به غلظت‌های بالاتر نیاز است. عصاره کلروفرمی گل سرخ بیش­ترین اثر مهارکنندگی و کشندگی را  بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس داشت و عصاره متانولی این گیاه در غلظت  25 میکروگرم در میلی‌لیتر اثر مهارکنندگی و کشندگی بیش­تری بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس داشت.

کلیدواژه‌ها