شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به دلیل گسترش احداث نیروگاه­های سیکل ترکیبی در کشورمان  به­عنوان نیروگاه­های سبز از  یک سو و افزایش حوادث آن از سوی دیگر، باید در راستای حفظ و صیانت از نیروی­کار، تجهیزات و اموال، استانداردها و مقررات ایمنی مربوط به هر بخش تدوین و اجرا گردد. با توجه به امکان شناسایی حالات بالقوه خطرات توسط روش FMEA و نبود یک طبقه بندی کامل و جامع از علل وقوع حوادث در این محیط کاری، هدف از این پروژه، ارزیابی ریسک  فرآیندهای راه اندازی نیروگاه­های سیکل ترکیبی با  برج خنک کن هلر به روش FMEA  می­باشد در این پژوهش با بهره­گیری از روشFMEA  خطرات بالقوه  نیروگاه شناسایی، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارزیابی شده و مداخلات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات غیرقابل تحمل شناسایی شده صورت گرفته است.  روش تحقیق مورد نظر بر اساس جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای و از طریق حضور  مستمر در سایت و بازدید میدانی، تشکیل جلسات تیم FMEA و نیز استفاده از مراجع مرتبط بوده است. از 143 خطرشناسایی شده در این تحقیق 52  مورد آن­ها در محدوده غیر قابل تحمل واقع گردیده که در این بین، خطر برق گرفتگی با دارا بودن  بیش­ترین تعداد ریسک­های شناسایی شده و غیر قابل قبول و با اختصاص دادن بالاترین میانگین­های RPN و  RPNMax  به خود، به­عنوان  مهم­ترین خطر نیروگاهی محسوب می­شود و جزیره بویلر نیز  با داشتن بالاترین عدد اولویت ریسک در تعداد آن  و توزیع  فراوانی  تمام ریسک­های شناسایی  به­عنوان خطرآفرین ترین محل در این تحقیق معرفی شده است. نتایج پایش مجدد پس از انجام اقدامات اصلاحی حاکی از مطلوبیت اقدامات صورت گرفته می­باشد  به­طوری که خطرزایی  تمام ریسک­های  دارای RPN  بالا به میزان  قابل توجهی کاهش یافته  است که این  امر دلیل  بر مناسب  بودن  روش پیشنهادی  برای ارزیابی ریسک  فرآیند راه اندازی نیروگاه­های سیکل ترکیبی  با خنک  هلر
 می­باشد.

کلیدواژه‌ها