امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گوگرد زدایی از سوخت­های فسیلی مانند بنزین به دلیل انتشارگاز SO2 به هنگام احتراق به اتمسفر، امری بسیار ضروری و حائز اهمیت در کنترل آلودگی محیط زیست است. تاکنون روش­های مختلفی در راستای حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک در بنزین مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا روش­های بیولوژیکی جهت حذف ترکیبات آروماتیک گوگردی مورد توجه قرار گرفته اند. باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس تثبیت شده روی پایه پلی وینیل الکل قادر به گوگردزدایی از تیوفن به عنوان ترکیب مدل بنزینی در n-هگزان به عنوان حلال برای تعیین ماکزیمم ظرفیت جذب انجام شد. نتایج  به­دست آمده با روش اسپکتروفتومتری UV در طول موجnm 240 نشان داد که بیش از 98 درصد از تیوفن در بهترین شرایط با غلظت اولیه ppm80، pH  برابر با 7، دوز جاذبg  5/0 در دمای̊C  30، پس از 20 ساعت حذف شده است. داده­های تعادلی و سینتیک جذب مشاهده شده به ترتیب از ایزوترم فروندلیچ و مدل سینتیکی شبه درجه اول تبعیت می­کند. هم­چنین قابلیت بازیابی زیست توده ساپورت شده روی پلیمر بررسی شد. خصوصیات باکتری قبل و بعد از تثبیت روی پایه پلیمری با روش­های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR) ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها