بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیبات آیساکسازول کاربردهای دارویی، کشاورزی و صنعتی فراوانی می‌باشند. از جمله خواص و کاربردهای دارویی آیساکسازول‌ها می‌توان ضدویروس، ضدتومور، کاهنده فشار خون، ضد پارکینسون، ضد آلزامیر و... را نام برد. در کار پژوهشی حاضر سه ترکیب سنتز شده است که یک ترکیب از خانواده اکسیم‌ها و دو ترکیب مربوط به آیساکسازول‌ها می‌باشد. در ابتدا 4- متیل بنز آلدهید توسط هیدروکسیل آمین هیدروکلرید و پیریدین به عنوان حلال، به 4- متیل بنز آلدوکسیم (ترکیب 1) تبدیل شد. سپس اکسیم حاصل (ترکیب 1) با افزایش سدیم هیپوکلریت به نیتریل اکسید و همزمان با این فرایند، حلقه‌زایی [2+3] با استفاده از پروپاژیل الکل انجام گرفت و (3- پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متانول (ترکیب 2). از تأثیر اسید ایزوبوتیرات در حلال دی‌کلرومتان بر روی ترکیب (2) عمل استریفیکاسیون صورت گرفت و (3- پارا-تولیل آیساکسازول-5- ایل) متیل ایزوبوتیرات حاصل شد. ساختمان ترکیبات سنتز شده و توسط طیف‌سنجی، FT-IR و H NMR1 و CNMR13 به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها