حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از MTBE به‌عنوان افزودنی بنزین به‌منظور بالا بردن عدد اکتان و در نتیجه بهبود سوختن بنزین، باعث کاهش آلودگی ناشی از سوختن ناقص بنزین شده است. از سوی دیگر این ماده به‌راحتی در آب حل شده و نیز به­سرعت تبخیر می­گردد. همچنین، اگر MTBE روی خاک ریخته شود، مقداری از آن می­تواند به آب­های زیرزمینی نفوذ کند که در این صورت می­تواند سال­های زیادی بدون تغییر باقی بماند. در این تحقیق حذف این ماده با استفاده از جذب روی کربن فعال و organo clay مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که کربن فعال (99% حذف) جاذب مناسب­تری نسبت به ارگانوکلی (95-96% حذف) بوده، همچنین ایزوترم­های جذب روی هر دو نوع جاذب خطی هستند.

کلیدواژه‌ها