استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تری متوپریم یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک وسیع الطیف است که در درمان عفونت­ها بخصوص عفونت­های ادراری مصرف دارد. در مقابل سولفادیازین در درمان بیماری­های عفونی باکتریایی مانند، عفونت دستگاه ادراری، عفونت گوش کاربرد دارد. ترکیب تری متو پریم و سولفا دیازین به صورت سینرژیسم عمل نموده و معمولاً اثر باکتری کشی علیه بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد. در روش کم­ترین مربعات معکوس (ILS) 81 مخلوط دو جزئی در 9 سطح مختلف در دامنه غلظتی 5/0 الی 90 میکرومولار ساخته شد. طیف­های 81 نمونه در دامنه طول موجی 210 الی 340 نانومتر ثبت و جهت سری کالیبراسیون و سری پیشگویی مورد استفاده قرار گرفتند. هم­چنین (RMSE) محاسبه شده در روش کم­ترین مربعات معکوس برای مخلوط دو گونه سولفادیازین و تری متو پریم به ترتیب برابر است با 79/3 و 71/1 و ضریب همبستگی در این روش (کم ترین مربعات معکوس) برای مخلوط دو گونه سولفادیازین و تری متوپریم به ترتیب 9815/0 و 9893/0 محاسبه گردید. هم­چنین حد تشخیص برای سولفادیازین و تری متوپریم به ترتیب 25/0 و91/0 محاسبه گردید. این روش تکرارپذیری خوبی با درصد انحراف استانداردهای نسبی 34/1% الی 68/5% برای سولفادیازین و 15/02% الی 95/4% برای تری متوپریم داشت. روش کم­ترین مربعات معکوس برای اندازه­گیری هم­زمان سولفادیازین و تری‌متوپریم در  نمونه شیر خوراکی با سطح اطمینان 9/99%  به­کار گرفته شد. توافق رضایت بخش بین نتایج محاسبه شده و مقادیر واقعی، نشان­گر قابلیت موفقیت روش کم­ترین مربعات معکوس برای اندازه‌گیری سولفادیازین و تری متو پریم در حضور یکدیگر در نمونه حقیقی بوده است.

کلیدواژه‌ها