سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه به دلیل روند رو به افزایش جمعیت و نیازهای انسانی و به تبع افزایش آن مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی در جهان وجود دارد. باد، آب، بیوگاز و زمین گرمایی از منابع انرژی پاک هستند. طبیعی است که استفاده از این انرژی‌ها عدم آلودگی محیط زیست را به همراه خواهد داشت. یکی از مهم­ترین روش­های ذخیره سازی انرژی حرارتی استفاده از مواد تغییرفاز دهنده است. این مواد با همه مزایا، یکسری مشکلاتی از جمله پایین بودن ضریب هدایت حرارتی دارند. در این تحقیق، از پارافین به عنوان مواد تغییر فاز دهنده و از نانو ذره CuO به عنوان بهبود دهنده خواص حرارتی در فرآیند ذوب استفاده شد. به منظور بررسی خواص و رفتار حرارتی نانوکامپوزیت از قبیل دماهای تغییر فاز، گرمای نهان ذوب و هم­چنین مورفولوژی نانوکامپوزیت­ها، به ترتیب تست­های DSC،SEM ،FT-IR  بر روی نمونه­ها انجام گرفت. داده­های DSC حاکی از آن است که در فرآیند ذوب، درصد وزنی نانوکامپوزیت CuO3 شرایط بهینه دارد. تصاویر SEM نشان دهنده توزیع و پخش نانو ذرات بصورت متناسب در پارافین می­باشند. در جهت تایید تشکیل نانوکامپوزیت­ها، نانوذرات و پارافین با استفاده از تکنیک FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج طیف­ها تشکیل نانوکامپوزیت­ها را تایید کردند.

کلیدواژه‌ها