سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پروژه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان از واکنش 2-نیتروفنول و فرمالدهید در حضور کاتالیزور سولفوریک اسید تهیه شد. در ادامه از واکنش این لیگاند با یون کبالت (II) در نسبت‌های مولی 1:1 و 1:2 کمپلکس‌های فلزی جدید حاصل شدند. این کمپلکس‌ها با روش‌های طیف‌سنجی IR FT-، UV-Vis، Mass و هدایت سنجی شناسایی شدند. داده‌های طیف‌سنجی نشان می‌دهند که این کمپلکس‌ها دارای ساختار هندسی مسطح مربعی می‌باشند و عدد کوئوردیناسیون آن‌ها چهار است. در مرحله آخر فعالیت ضد باکتری این ترکیبات بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان دهنده فعالیت ضد باکتری بیشتر کمپلکس‌های فلزی نسبت به لیگاند آزاد است. در میان ترکیبات تهیه شده کمپلکسCoL2 با قطر هاله عدم رشد 20، 18،12 و 20 به ترتیب بر روی باکتری‌های اشرشیا کولای، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سیبتیلیس و سراشیا مارسسنس دارای بیشترین فعالیت ضد باکتریایی می باشد.

کلیدواژه‌ها