ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه تحلیل و آنالیز ریسک یکی از مهم­ترین فرآیندها در صنایع به­شمار می­رود. سازمان­ها در تلاشند تا ریسک­های فرآیندهای مختلف را شناسائی نموده و با طبقه­بندی و رتبه­بندی آن­ها، در پی احصاء مهم­ترین ریسک­ها برآیند. تصفیه خانه­ها یکی از مهم­ترین بخش صنایع می باشند که نیاز زیادی به این طبقه­بندی دارد. لذا در این تحقیق به ارزیابی ریسک در نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار می­گیرد. روش کار بدین گونه است که در ابتدا خوشه­های ریسک مورد تعیین قرار گرفته است که در خوشه ایمنی 143 ریسک مورد شناسائی قرار گرفته است و برای هر یک از این ریسک­ها سه مقدار شدت، وقوع و رخداد تعیین شده است. در مرحله بعد برای خوشه­بندی ریسک­ها از الگوریتم میانگین κ استفاده شده است و هر یک از خوشه­­های ریسک بر اساس شباهت نقاط در 10 دسته قرار گرفته­اند. که با تعیین نقاط مرکزی هر خوشه می­توان ارزیابی خوشه­ها را تعیین نمود، در نهایت با ضرب سه پارامتر شدت، وقوع و رخداد امتیاز ریسک ها به­دست آمده و می توان ریسک ها را رتبه بندی نمود. با انجام این تحقیق می­توان نسبت به روش­های احصاء ریسک متناسب برای ریسک­های مهم اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها