امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گوگردزدایی از سوخت­های فسیلی مانند گازوئیل به دلیل انتشار گاز SO2 به هنگام احتراق به اتمسفر، امری بسیار ضروری و حائز اهمیت در کنترل آلودگی محیط زیست است. تاکنون روش­های مختلفی در راستای حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک در گازوئیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا روش­های بیولوژیکی جهت حذف ترکیبات آروماتیک گوگردی مورد توجه قرار گرفته­اند. باکتری پسودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده روی پایه پلیمری پلی وینیل الکل قادر به گوگردزدایی از ترکیب دی بنزوتیوفنی می­باشد. در این راستا باکتری سودوموناس برای گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن به عنوان ترکیب مدل گازوئیلی در فاز آلی -n هگزان انجام شدکه نتایج به دست آمده با روش اسپکتروفتومتری UV در طول موجnm 325 نشان داد که در شرایط بهینه بیش از 8/93 درصد از دی بنزوتیوفن با غلظت اولیهppm 20 در دمای 0C35/ 7pH =  و با دوز جاذب g 5/0 پس ازh 7 حذف شده است. نتایج نشان می­دهد که حذف گوگرد در این روش از مدل سینتیکی شبه درجه اول و هم­چنین از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می­کند. هم­چنین قابلیت بازیابی زیست توده ساپورت شده روی پلیمر بررسی شد. خصوصیات باکتری قبل و بعد از تثبیت روی پایه پلیمری با روش­های طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR) ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها