اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هپارین به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یک داروی ضد انعقاد در انواع روش­های جراحی، مانند دیالیز کلیه و جراحی قلب باز، با سرعت بخشیدن به غیر فعال­سازی فاکتورهای انعقادی استفاده می­شود. برای جلوگیری از اثرات مضر ناشی از مصرف زیاد هپارین که عوارضی مانند خونریزی و ترومبوسیتوپنی به دنبال دارد، اندازه­گیری سریع و دقیق سطح هپارین در طول مراحل بالینی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این کار تحقیقاتی یک روش فلورسانس ساده و حساس برای اندازه­گیری هپارین گزارش شده است. روش پیشنهادی مبتنی بر اثر خاموش­سازی هپارین بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن می­باشد. نقاط کوانتومی گرافن به وسیله روش ساده پیرولیز حرارتی گرافن تهیه و به وسیله TEM مشخص گردید. اثر پارامترهای مختلف بررسی و بهینه گردید و تحت شرایط بهینه رابطه خطی بین شدت فلورسانس خاموش شده با غلظت هپارین در محدوده 01/0 تا 1 میلی­گرم بر لیتر به­دست آمد. حد تشخیص روش برابر با 42/0 میلی­گرم بر لیتر محاسبه شد. RSD برای پنج بار اندازه­گیری ۵/۰ میلی­گرم بر لیتر هپارین برابر با%40/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها