بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله نانو دیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه با روش تلفیقی امولسیون­سازی خودبه‌خودی و جابه‌جایی حلال، تهیه گردید. اثر غلظت‌های مختلف امولسیفایرهای آب‌دوست تویین 20 و آب‌گریز اسپن 20 روی ویژگی‌های نانودیسپرسیون‌های تهیه شده یعنی متوسط اندازه ذرات، توزیع اندازه‌ی ذرات، پتانسیل زتا، هدایت و کدورت بررسی گردید. نتایج نشان دادند که غلظت امولسیفایرهای آب­دوست و چربی­دوست انتخاب شده روی خواص نانو دیسپرسیون‌های اسانس پونه تهیه شده دارای تاثیر معنا دار بوده و به استثنای ویژگی اندازه ذرات که ریزترین نانو ذرات در بیش­ترین غلظت امولسیفایر تویین 20 تولید گردید، در حالت کلی غلظت‌های متوسط امولسیفایرها منجر به تولید نانودیسپرسیون‌ها با خواص مطلوب‌تر (توزیع اندازه ذرات ریزتر، کدورت کم­تر، پتانسیل زتا و هدایت بیش­تر) می‌گردد. لذا با انتخاب بهتر متغیرهای فرمولاسیونی می‌توان نانودیسپرسیون با خصوصیات مطلوب ایجاد کرده و در فرمولاسیون‌های دارویی و غذایی به کار برد.

کلیدواژه‌ها