بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله محاسبات Ab initio در سطح تئوری+G*31-6 HF/برای بهینه­سازی شکل هندسی در سطح+G*31-6//HF/+G*31-6 MP2/ برای محاسبه انرژی کنفورماسیونی، خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیلواکسان و مشتق آن مورد بررسی قرار گرفت. این مولکول چندین شکل کنفورماسیونی دارد که عبارتند از: Half-Chair، Twist-Boat،  Chairو Boat. در این تحقیق صورت­بندی حالت پایه، حالت گذار و نیز انرژی کنفورماسیونی، طول پیوند، زاویه دووجهی، آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس برای هر صورتبندی و مشتق آن مطالعه و بررسی شد که با توجه به نتایج محاسبه­ها مشاهده شد که انرژی پایداری روش MP2 بیش­تر از HF است.
 

کلیدواژه‌ها