سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O}

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله نانو ذرات اکسید منگنز از نانوکمپلکس­ پلی-دی­آکوا-µ-3,2-پیرازین دی­کربوکسیلاتومنگنز (II) دی­هیدرات Mn(pyzdc)(H2O)2]x.2xH2O} {[ با کلسینه کردن مستقیم در دماهای مختلف و سورفاکتانت اولئیک اسید در دمای °C 180 تهیه شدند. دما و سورفاکتانت در شکل و اندازه نانوذرات تاثیر بسزایی دارد.نانو ذرات اکسید منگنز به­وسیله طیف­های FT-IR و XRD و تصاویرSEM  مورد مطالعه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها