تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مهم‌ترین منابع انتشار آلاینده‌ها به هوا در ردیف فعالیت‌های انسانی قرار می‌گیرد. در بین منابع انتشار انسانی، فرایندهای احتراقی بیش­ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند. فرآیندهای احتراق موجود در صنایع نفت و گاز مقادیر زیادی از آلاینده‌های هوا را منتشر می‌کنند که باعث صدمه به محیط‌زیست می‌شود، در اثر فرآیند احتراق آلاینده‌های گازی زیادی وارد اتمسفر شده که از جمله می‌توان به NOX اشاره کرد. در تحقیق حاضر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی اثر هوای اضافی با هدف کاهش میزان آلاینده‌ی NOX بررسی شده که در نهایت نتایج نشان می‌دهد افزایش دمای سوخت ورودی باعث افزایش میزان این آلاینده شده و توصیه نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها