تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مقاله حاضر هیدروژل­های نانو کامپوزیتی بر پایه کیتوسان در حضور نانو ذره اکسید روی و پلی آنیلین سنتز شد. سپس میزان تورم هیدروژل در بافر 4=pH  و 4/7pH=  و همچنین رفتار رهایش دارو توسط این هیدروژل­ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به­دست آمده نشان داد با افزایش درصد وزنی نانو ذرات ZnO میزان تورم هیدروژل­های نانو کامپوزیت کاهش می­یابد. بررسی عملکرد رهایش دارو در بافر 4/7=pH نشان داد که با افزایش درصد نانو ذرات میزان رهایش کاهش می­یابد. به­طوری که کم­ترین میزان رهایش و تورم مربوط به نانو کامپوزیت­های حاوی 5% نانو ذره می­باشد.

کلیدواژه‌ها