بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف در این مطالعه بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی آهن، مس و منگنز با استفاده از روش هم رسوبی می‌باشد. به‌ منظور یافتن بهترین مقادیر و پارامترهای ممکن در سنتز نانوذرات مغناطیسی از روش طراحی آزمایش پاسخ سطح با طرح مرکب مرکزی استفاده شد. متغیرهای در نظر گرفته شده در روش طراحی آزمایش، دما و سرعت همزن با محدوده سطوح به ترتیب ˚C­85-60 وrpm1500-500 می‌باشند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که مناسب‌ترین نانوذرات مغناطیسی سه جزیی از لحاظ اندازه در دمای ˚C­60 و سرعت همزن rpm1500 سنتز می‌گردد. در این شرایط نانوذراتی با ابعاد حدود nm43 به دست می‌آید. جهت شناسایی، تعیین اندازه و ساختار نانوذرات از تکنیک‌های طیف‌سنجی مادون‌قرمز، پراش اشعه ایکس و عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. از نانوذرات تهیه شده در حذف ماده رنگ‌زای بازیک بنفش 16 استفاده شد. در شرایط بهینه درصد حذف 54/96 % می باشد.

کلیدواژه‌ها