مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تجهیزات صنعتی دارای پیچیدگی خاص خود بوده که در صورت بیش­تر شدن این پیچیدگی­ها، احتمال رخداد حوادث عمده در عملیات فرآیندی بیش­تر خواهد شد. از جمله صنایع دارای پیچیدگی، صنعت نفت بوده که مدیریت ریسک عملیات فرآیندی انبارهای نفت شرکت پخش فرآورده­های نفتی ایران نقطه ی هدف این مطالعه می­باشد. شرکت پخش فرآورده­های نفتی ایران دارای 37 منطقه بوده که انبار نفت شهید بهفر منطقه­ی اردبیل به عنوان مطالعه­ی موردی انتخاب شده است. در واقع انجام این مطالعه، امکان تهیه­ی یک مدل بومی مدیریت ریسک عملیات انبارهای نفت کشور را فراهم می­آورد. به همین منظور، روش ریسک بر پایه ی نگهداری برای محاسبه­ی ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. برای جمع آوری  داده­ها، از روش دلفی استفاده شده است. عدد ریسک با استفاده از فاکتورهای بومی سازی شده قابل محاسبه خواهد بود. امّا این نوع ارزیابی کلاسیک ریسک همواره با عدم قطعیت­هایی همراه است. عدم قطعیت می­تواند ناشی از عدم وجود اطلاعات دقیق و کافی، نوع ابراز بیان متفاوت افراد از ریسک ها، نقص در داده­ها و خطاهای اندازه­گیری و غیره باشد. بهترین و پرکاربردترین روش برای غلبه بر این عدم قطعیت­ها، روش فازی معرفی شده است. در این مطالعه، روش فازی برای مدل سازی ریسک­های عملیات فرآیندی به کار گرفته شده است. در نهایت عدد ریسک با استفاده از مدل فازی محاسبه شده است. 

کلیدواژه‌ها