بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی جذب سطحی و خروج چند نمونه ترکیب رنگی آزو و غیر آزو که در صنایع غذایی و رنگ استفاده می­شود  و پس از مصرف  وارد پساب­های زیست محیطی می­گردد، با استفاده از جاذب کیتوزان در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفت.رنگ­های آنیونی سانست­یلو و کارموزین  مورد استفاده در این تحقیق از نوع رنگ­های خوراکی آزویی سولفونه و محلول در آب می­باشند که به منظور رنگ­دهی به محصولات مختلف در صنایع غذایی مانند صنایع تولید نیشکر، مکمل­های غذایی، نوشابه، ژله، آب میوه­های مختلف و... به کار می­روند. نتایج حاصل نشان داد که بیش­ترین درصد حذف رنگ­های کارموزین و سانست­یلو با استفاده از جاذب کیتوزان در 5=pH  بوده و در مقادیرpH  بالاتر و پایین­تر،  این بازدهی کاهش می­یابد. هم­چنین از نتایج حاصل مشاهده شد که بیش­ترین درصد حذف رنگ­های کارموزین و سانست­یلو با مقدار 5/0گرم در لیتر از جاذب کیتوزان، اتفاق افتاده و بیش­ترین درصد حذف برای رنگ کارموزین در مدت زمان 50 دقیقه و برای رنگ سانست­یلو در مدت زمان 40 دقیقه توسط جاذب کیتوزان صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها