تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این کار تحقیقی نانو ذرات نیکل به روش کاهش شیمیایی با کنترل اندازه ذرات تهیه شده است. ماده اولیه این سنتز نیکل کلرایدی است که از بازیافت کاتالیست استفاده شده در روغن گیاهی بدست آمده است. ساختار کریستالی نانو ذرات تهیه شده به وسیله پراش اشعه ایکس بررسی شد. مورفولوژی و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد. در این کار تحقیقی نانو ذرات کروی خالص با اندازه کم­تر از 20 نانومتر سنتز شده است. نتایج حاصل از بررسی اثر دما بر روی نانو ذرات نشان داد دمای 25 درجه سلسیوس مطلوب­ترین دما برای ساخت نانو ذرات نیکل است.

کلیدواژه‌ها