جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رنگ­ها، از مهم­ترین مواد آلوده­کننده فاضلاب صنایع نساجی بوده و به دلیل ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطان زا، غیر قابل تجزیه بیولوژیک و پایدار در طبیعت هستند. به این دلیل حذف آن­ها همواره از اهداف مهم در زمینه کنترل آلودگی آب و  پساب­های صنعتی می­باشد. در این مطالعه جذب محلول رنگی متیلن بلو توسط جاذب ارزان قیمت جلبک سبز کلادوفورا از محلول­های آبی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر غلظت اولیه رنگ، دوز جاذب، زمان تماس و pH در جذب محلول رنگی توسط جلبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دوز جاذب، درصد حذف رنگ افزایش یافت و همچنین با افزایشpH  میزان جذب رنگ افزایش یافت. با توجه به نتایج pH بهینه در جذب متیلن بلو توسط جلبک سبز کلادوفورا 5/6 انتخاب شد. داده­های جذب از ایزوترم جذبی لانگمویر و میزان جذب این رنگ بر روی جاذب نیز از معادله­ی سینتیکی درجه دو ظاهری تبعیت کرد. نتایج نشان داد که از جلبک سبز کلادوفورا می­توان به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و مناسب در حذف رنگ استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها