بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بکارگیری باکتری سودوموناس آئروژینوزا جهت مقایسه فرآیندهای جذب زیستی و تجمع زیستی مس از پساب صنایع شیمیایی انجام گرفته است. جذب زیستی مس به کمک باکتری غیرفعال شده با استریلیزاسیون بخار و باکتری اصلاح ساختار شده به روش پیش تصفیه شیمیایی، جهت دسترسی به حداکثر ظرفیت جذب مورد بررسی قرار گرفته است. مورفولوژی و گروه­های عاملی سطح باکتری به کمک FTIR و SEM بررسی شده­اند. بهترین نتایج از باکتری اصلاح شده در شرایط بهینه 7pH=، دوز جاذب 1/0 گرم و غلظت اولیه مسmg/L  100و پس از75 دقیقه زمان تماس در دمای C˚37 بدست آمد و بیش از 76% درصد مس حذف گردید، در حالیکه راندمان تجمع زیستی سلول­های زنده و غیرفعال در همین شرایط و پس از به ترتیب 30 و 15 دقیقه زمان تماس،93/68 و 48/71 درصد بوده است.  بر اساس تطبیق داده­های تعادلی با مدلهای سینتیکی، مدل سینتیک شبه مرتبه دوم به خوبی جذب مس بر روی جاذب زیستی اصلاح شده را توصیف نموده است. شرایط بهینه جاذب جهت حذف مس از پساب حقیقی صنایع آبکاری فلزات بکار گرفته شد و 68/99 درصد از یون­های مس موجود با جاذب اصلاح شده حذف گردید. همچنین بازیافت یون­های مس جذب شده و بازیابی جاذب زیستی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها