خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

احیای آلدهیدها و کتون­ها به الکل­های مربوطه در حضور سدیم سیانوبورو هیدرید به عنوان عامل کاهنده و خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور در شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار گرفت. Tonsil (کاتالیزور) زمان احیای هر آلدهید و کتون را به الکل­های متناسب در مقایسه با احیای آن­ها در نبود کاتالیزور کاهش داده و الکل­هایی با درجه خلوص بالا ایجاد می­کند. واکنش­های احیا در شرایط کم­تر از 15 دقیقه در دمای اتاق انجام شدند. تمام الکل­های به دست آمده از کاهش ترکیبات کربونیل مربوطه با استفاده از طیف FT-IR و نقطه ذوب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها