بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حرکت مخروطی یکی از شایع‌ترین مشکلات در تولید هیدروکربن از مخازن ایران به خصوص مخازن شکاف­دار می‌باشد. می­توان با استفاده از راه­کارهای گوناگونی نظیر کاهش دبی تولید، تغییر محل بازه تولیدی یا بستن چاه، حفر چاه‌های افقی، تکمیل دوگانه چاه‌ها، تولید همزمان آب و نفت، کاهش دبی تولید و استفاده از ژل پلیمر اثرات این پدیده را کاهش داد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های واقعی یک چاه تولیدی در یکی از میادین گازی شکاف­دار ایران، که مشکل تولید آب داشته است، مدل میدان به کمک نرم افزار ECLIPSE 300 شبیه­سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان دادند که دلیل اصلی تولید آب در این چاه مخروطی شدن آب می‌باشد. لذا، ابتدا پدیده مخروطی شدن آب و عوامل مؤثر بر آن در مخازن معمولی و شکاف­دار نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، به منظور بررسی بهتر عوامل مؤثر بر پدیده مخروطی شدن، آنالیز حساسیت روی پارامترهای مختلف شکاف و ماتریکس از جمله تراوایی و تخلخل انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که عواملی چون تراوایی عمودی و افقی شکاف، تراوایی افقی ماتریکس، تخلخل شکاف و ماتریکس تأثیر به­سزایی در زمان میان شکنی آب و تولید آن دارند که درک مناسب آن­ها، به تشخیص بهتر پدیده مخروطی شدن منجر می­گردد.

کلیدواژه‌ها