بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به کاربردهای وسیع پارافین کلرینه شده سازگار با محیط زیست در صنعت و وجود مواد اولیه آن (پارافین و کلر) در کشور، تولید صنعتی این ماده ضرورت می­یابد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر فرآیندی در تولید نیمه صنعتی این ماده می­باشد. لذا با استفاده از یک پایلوت نیمه صنعتی تاثیر درجه حرارت و میزان گاز کلر بر کیفیت محصول پارافین کلره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلرینه کردن پارافین به روش حرارتی در محدوده دمایی  75-70 شروع شده و در محدوده دمایی واکنش 90-80  بهترین کیفیت محصول به­دست می­آید. علاوه بر این با توجه به حجم راکتور پایلوت مورد استفاده که حدود ده لیتر بود، بهینه میزان کلر ورودی حدود 4/1 لیتر بر دقیقه تعیین شد. آن هم­چنین مشخص شد در مقدار کلر بالاتر از این مقدار محصولی با درصد کلرینه پایین­تر و دانسیته کم­تر به­دست می­آید.

کلیدواژه‌ها