بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
عسل یک ماده غذایی است که برای سلامت فرد مفید بوده و به­عنوان یک محصول سودمند با خاصیت شفابخشی در نظر گرفته شده است. با توجه به این که خواص فیزیکوشیمیایی عسل­های هر منطقه بسته به نوع گل و گیاهی موجود در آن منطقه متفاوت می­باشد، لذا شناخت درصد مواد تشکیل دهنده آن مهم است. مطالعه حاضر به­منظور تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی تعداد 30 نمونه عسل از زنبورستان­های مناطق ده­گانه ماکو در استان آذربایجان غربی در سال 1393 انجام گرفته است. نمونه­ها پس از انتقال به آزمایشگاه شیمی مواد غذایی دانشگاه آزاد ماکو و آماده­سازی آن­ها، به منظور انجام آزمایشاتی از قبیل تعیین میزان رطوبت، میزان ماده خشک، خاکستر، pH، اسیدیته، دانسیته و ویسکوزیته مورد بررسی قرار گرفت. میانگین pH برابر با  042/4، خاکستر 0562/0، مواد جامد  %88/83 ، اسیدیته 6/22 میلی اکی والان در کیلوگرم، دانسیته 303/1گرم بر سانتی­متر­مکعب و ویسکوزیته 828 سانتی­پواز می­باشد. رطوبت تمامی نمونه­ها زیر بیست و میانگین رطوبت 12/16 درصد بوده و تمامی نمونه­ها فاقد گلوکز تجاری بودند. از میان ده منطقه مورد مطالعه، نمونه های شش منطقه فعالیت دیاستازی از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها